Home

Inspraak Startnotitie Evenemententerrein

Biddinghuizen - 23 september 2008.  Sinds maandag 22 september tot en met maandag 3 november 2008 ligt de Startnotitie Evenemententerrein Biddinghuizen ter inzage.

Achtergrond
SBA projectontwikkeling B.V. en Stichting Nationaal Evenemententerrein (Stichting NET), de initiatiefnemers, hebben een ontwikkelingsplan opgesteld dat voorziet in de realisatie van 350 recreatiewoningen, een evenemententerrein en een ecologische verbindingszone. Om de ontwikkelingsplannen mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan te worden herzien.

De startnotitie
Ter onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging zullen de initiatiefnemers een milieueffectrapport (MER) opstellen. Door het opstellen van een MER is het mogelijk het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. Als voorbereiding op het MER is er nu een startnotitie uitgebracht. Hierin worden de achtergronden van het project behandeld, worden de inrichtingsplannen en de mogelijke varianten daarin op hoofdlijnen geschetst.

Daarnaast geeft de startnotitie aan welke milieuaspecten in het MER zullen worden onderzocht. Indien nodig zal het MER voor de gevolgen voor het aangrenzende Natura 2000-gebied Veluwerandmeren een passende beoordeling bevatten.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De Startnotitie Evenemententerrein Biddinghuizen kunt u sinds maandag 22 september tot en met maandag 3 november 2008 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
 • Het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1 te Dronten
 • De openbare bibliotheek Dronten, De Rede 80-82 (De Meerpaal) te Dronten
 • Via deze link

  Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
  Op grond van art. 7.14 van de Wet milieubeheer kan een ieder zienswijzen ten aanzien van de startnotitie kenbaar maken. Tot en met 3 november 2008 kunt u aangeven wat volgens u in het MER onderzocht moet worden om de benodigde besluiten te kunnen nemen.
  Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan gemeente Dronten, afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid, t.a.v. de heer T.C. van der Velde, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

  Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit doen door te bellen met de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid, telefoon (0321) 388 926. U kunt in uw zienswijze verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet openbaar gemaakt worden.

  Wat gebeurt er met uw reactie?
  De gemeente zal uw mondelinge of schriftelijke zienswijze doorzenden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Op basis van het advies van deze commissie zullen vervolgens richtlijnen voor het MER worden vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten.
  In deze richtlijnen wordt vastgelegd welke informatie de initiatiefnemers in het MER dienen op te nemen. Nadat het MER is opgesteld, zal er voor u weer een mogelijkheid zijn hierop in te spreken, gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan.

  Nadere informatie
  Voor het verkrijgen van meer informatie over het project kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon (0321) 388 251.

  Bron: Gemeente Dronten

  Bron: BHZNet.nl
  << Terug naar overzicht
 • © Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

  Realisatie: Sybit - Software op Maat